Menu Sluiten

Huurvoorwaarden 1.2020

A – ALGEMENE BEPALINGEN

1             – Definities

Overeenkomst: de tussen Stichting Providentia (verder: verhuurster) en weder-partij (verder: huurder) gesloten overeenkomst tot huur van (een deel van) een welzijnsaccommodatie.

Gehuurde: de welzijnsaccommodatie inclusief inventaris dan wel een deel van de welzijnsaccommodatie inclusief inventaris.

Seizoen huur: de via een contact vastgelegde huur beginnend en eindigend zoals vermeld in het contract. Incidentele huur: de huur wordt (via de accommodatie) vastgelegd op afzonderlijke huurbewijzen.

2             – Toepasselijk recht

Op de overeenkomst zijn de bepalingen van Boek 7, Titel 4 (Huur) Burgerlijk Wetboek van toepassing voor zover daar- van niet wordt afgeweken in de overeen- komst of deze algemene voorwaarden.

B – HUURTIJD, AANVAARDEN EN GEBRUIK ACCOMMODATIES

1             – Huurtijd

Huren van de accommodatie is mogelijk per hele uren. Het voorbereiden van de activiteit (zaal inrichten, opstellen apparatuur, opruimen materialen e.d.) wordt als huurtijd aangemerkt. De huur kan ingaan op het hele of het halve uur.

2             – Aanvaarding gehuurde

a. Huurder aanvaardt het gehuurde in de staat waarin het zich bij aanvang van de huur bevindt.

b. Huurder meldt afwijkingen ten opzichte van de tussen hem en verhuurster opgemaakte beschrijving, bij aanvang van de voor die dag/dagdeel geldende huur, aan de beheerder van de accommodatie. Indien huurder dit verzuimt, wordt een afwijking van de staat waarin het gehuurde zich bij aanvang bevond geacht het gevolg te zijn van het handelen van huurder dan wel van personen

3             – Gebruik derden

Huurder is niet bevoegd het gehuurde geheel of gedeeltelijk aan een ander in gebruik te geven.

C – ANNULEREN RESERVERING, OPZEGGEN / VERLENGEN HUURCONTRACT

1             – Annuleren reservering incidentele huur

Kosteloze annulering is mogelijk tot 2 weken voor de gereserveerde datum. Bij annulering binnen twee weken voor de gereserveerde datum wordt de zaalhuur, inclusief voorzieningen, volledig in rekening gebracht.

2             – Tussentijdse opzegging seizoen huur

Tussentijdse opzegging bij seizoen huur is mogelijk. De opzegging dient schriftelijk gebeuren met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.

3             – Huurders tegen nultarief

Huurders tegen nultarief zijn verplicht 48 uren van tevoren verhuurster ervan in kennis te stellen als het geplande gebruik van de ruimte geen doorgang vindt. Indien huurder drie keer, zonder voorafgaand bericht, geen gebruik heeft gemaakt van het gehuurde, is huurder verplicht per direct een vergoeding te betalen ad Euro 5,- per verzuim, met terugwerkende kracht.

4             – Verlenging

Verlenging van de overeenkomst is slechts mogelijk als dit schriftelijk tussen huurder en verhuurster is overeengekomen.

5             – Beëindiging door verhuurster

–              Verhuurster kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden indien huurder zich schuldig maakt aan discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook.

–              Indien huurder een of meer voorwaar- den of bepalingen van de overeenkomst niet of gedeeltelijk niet nakomt, heeft verhuurster het recht de huur per direct te beëindigen.

D – ADRESGEGEVENS, BETALINGSVOORSCHRIFTEN

1             – Verwerking (persoons-)gegevens Ten behoeve van de uitvoering van de met huurder gesloten overeenkomst worden de noodzakelijke (persoons-)gegevens van huurder opgenomen in een gegevensbestand.

2             – Contactpersoon huurder

Bij inschrijving onder nummer van de Kamer van Koophandel hanteert verhuurster het (post)adres conform de gegevens van de Kamer van Koophandel. In alle andere gevallen geldt het persoonsadres. In geval van wijziging van de contactpersoon van huurder en/of wijziging van het (factuur-)adres en/of telefoonnummer van huurder, is huurder verplicht dit zo spoedig mogelijk schriftelijk aan verhuurster mee te delen.

3             – Betaling huur

a             De overeengekomen huur wordt middels factuur door verhuurder in rekening gebracht. Betaling geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum.

b             Bij betaling op rekening wordt bij huur op contracten per kwartaal vooraf op basis van voorschot gefactureerd waarna met de volgende verrekening het voorschot met het werkelijk gebruik zal worden verrekend. Consumpties worden achteraf in rekening gebracht.

c              Als huurder de betalingsverplichting niet of niet volledig nakomt is huurder gehouden de door verhuurster gemaakte kosten van invordering en wettelijke rente te betalen.

E – VERANTWOORDELIJKHEID HUURDER, HUISREGELS EN VERBODSBEPALINGEN

1             – Toezicht door huurder

Gedurende de tijden dat huurder van het gehuurde gebruik maakt dient hij zorg te dragen voor voldoende toezicht (in voorkomende gevallen inclusief ehbo toezicht).

2             – Huisregels

Huurder en personen die zich met goedvinden van huurder in het gehuurde bevinden dienen zich te houden aan de huisregels. Deze zijn duidelijk zichtbaar opgehangen in de accommodatie. De beheerder van de accommodatie mag, indien noodzakelijk, altijd de ruimte betreden.

3             – Ontruimingsoefeningen

De huurder is verplicht de aanwijzingen van de beheerder op te volgen.

4             – Rookverbod

1             Het is verboden te roken in het gehuurde. Roken is uitsluitend toegestaan daar waar zich in het gehuurde een speciaal voor roken aangewezen en ingerichte ruimte bevindt.

2             Huurder vrijwaart verhuurster voor de gevolgen van boeteoplegging wegens het niet nakomen van het bepaalde in de Tabakswet.

F – INRICHTING ACCOMMODATIE

De huurder is niet bevoegd inrichting of gedaante van het gehuurde geheel of gedeeltelijk te veranderen dan na schriftelijke toestemming van de verhuurster. Uitgezonderd zijn veranderingen en toevoegingen die bij het einde van ieder gehuurd dagdeel zonder noemenswaardige inspanning dan wel kosten ongedaan gemaakt kunnen worden en verwijderd. In dit ver- band dient huurder ook na ieder gebruik, de in het gehuurde aanwezige inventaris in de oorspronkelijke opstelling achter te laten (tenzij hierover met het beheer andere afspraken zijn gemaakt). De huurder dient de clubmaterialen e.d. op de daartoe bestemde plaatsen op te bergen. Blijft huurder in gebreke dan worden extra kosten voor beheer (tegen het geldend uurtarief) in rekening gebracht. Dit geldt ook wanneer sprake is van nultarief.

G – AANSPRAKELIJKHEID, KOSTEN EN SCHADE

1             – Aansprakelijkheid voor schade Huurder is aansprakelijk voor schade aan het gehuurde (daaronder begrepen inventaris) die is ontstaan door zijn toedoen.

De huurder is jegens de verhuurster op gelijke wijze als voor eigen gedragingen aansprakelijk voor de gedragingen van hen die zich met zijn goedvinden in het gehuurde bevinden.

Bij verhuur met sleutelbeheer is de huurder aansprakelijk voor de extra kosten die ontstaan in geval van vals alarm, indien dit vals alarm veroorzaakt is door nalatigheid van de huurder.

2             – Schoonmaakkosten

Als het gehuurde, na gebruik door huur-der, meer schoonmaakwerkzaamheden vergt dan op basis van goed gebruik door huurder mocht worden verwacht, is huurder gehouden de kosten van de extra schoonmaakwerkzaamheden aan verhuur- ster te vergoeden.

3             – Uitsluiting aansprakelijkheid Verhuurster is niet aansprakelijk voor scha- de van huurder of personen of goederen die zich met goedvinden van de huurder in het gehuurde bevinden, voortvloeiend uit deze overeenkomst.