Menu Sluiten

Nieuwsarchief

Providentia heeft een rijke historie. Graag delen wij het verleden met jou zodat het niet verloren gaat. Mocht jij nog leuke nieuwtjes hebben, van kranteartikel tot gewoon leuke foto’s van mooie momenten in en bij het Providentia, laat het ons weten. Wil dit met ons delen en mag het eventueel geplaatst worden op onze site, stuur dan snel een berichtje naar info@providentiagendt.nl. Graag erbij zetten de bron, wat het betreft en natuurlijk een datum! Namens Providentia Gendt: DANK JE WEL!!


Beheerders Providentia stoppen na 18 jaar

Bron: Gemeentenieuws, 18.2.2024

GENDT – Afgelopen december hebben Marion en Joni Dümmer aangegeven om per 1 maart 2024 te stoppen als beheerders van zaal Providentia. Het bestuur van Stichting Providentia Gendt vindt dat natuurlijk erg jammer, juist omdat zij het aanspreekpunt en de stuwende kracht zijn geweest bij alle activiteiten binnen de muren van Providentia. 

.

Foto toegevoegd door Providentia Gendt

Zij hebben in de afgelopen 18 jaar een zeer belangrijke rol gespeeld in waar Providentia voor staat: een thuis voor de kerngebruikers De Gentenarren, harmonie St.Caecilia en schutterij St. Sebastianus en al die andere verenigingen en gebruikers.

Dit betekent dat Providentia een fikse uitdaging heeft. “Het beheer gaan we natuurlijk opnieuw invullen. Het vaste team van vrijwilligers willen we gaan uitbreiden met mensen die verantwoordelijkheid niet schuwen. Daarnaast gaan we ook op zoek naar uitbreiding van het huidige bestuur, dit alles onder het motto: ‘vele handen maken licht werk’. Dus wil en kun je een bijdrage leveren op het gebied van onderhoud, website beheer, horeca of het organiseren van een evenement, laat het ons weten! Voor meer informatie, kijk op onze website (www.providentiagendt.nl) en neem gerust contact op met ons via: info@providentiagendt.nl.”

“Natuurlijk zullen we nog stilstaan bij het afscheid van Marion en Joni. Na 1 maart kan men voor evenementen, vragen, et cetera contact opnemen via de website (www.providentiagendt.nl) of via mailadres evenementen@providentiagendt.nl. Telefonisch blijven wij natuurlijk ook bereikbaar op werkdagen vanaf 17.00 tot 21.00 uur.


Providentia 125 jaar (1895-2020)

bron: Ganita Mare 27ste jaargang – nummer 3

Eind 19e eeuw werkte, behoudens de boeren en hun knechten, nagenoeg de gehele bevolking van Gendt, mannen, vrouwen en ook kinderen, in de bak-steenindustrie. De baksteenindustrie draaide in volle glorie, echter alleen vanaf april tot oktober. De meeste arbeiders in de steenfabricage werkten als dagloner, hetgeen wil zeggen dat zolang er gewerkt werd er loon werd betaald. Geen werk, geen geld. In de periode van oktober tot april werd er dus niets verdiend. Armoede heerste er in Gendt en niet alleen in Gendt, ook in omliggende dorpen was de situatie niet veel rooskleuriger. Dr. J. Wolters typeert in zijn boek Gendt aan de Waal die tijd als volgt: ‘Men kan dan (einde 19e eeuw) welhaast van een sociale slavernij spreken van een groot deel van Gendtse bevolking, een slavernij nog verergerd door de verslaafdheid van velen aan de drank, die gemis aan arbeidsvreugde vergoeden moest. Dit was een rechtstreeks gevolg van de ledigheid. In de winterse periode werd veelal het heil gezocht bij de fles. Alcohol maakte ook toen al meer kapot dan je lief was. Landelijk was er in 1875 een volksbond opgericht tegen drankmisbruik. Het motto van deze bond was ‘misbruik van drank een maatschappelijk kwaad’. Doel was het alcoholisme dat zich als gevolg van de erbarmelijke slechte sociale omstandigheden manifesteerde, te bestrijden door opvoeding en ontwikkeling van het volk.
De toenmalige pastoor Th. Huijgens trok zich het lot van zijn schapen erg aan. In Gendt probeerde men de zaak toch op een eigen manier te benaderen en op 1 april 1895 werd voor de duur van 29 jaar en 1 maand R.K. Vereeniging Providentia opgericht. Het doel van de vereniging was ‘De bevordering der stoffelijke en zedelijke belangen van de ingezetenen van Gent’. Ofschoon de vereniging niet was aangesloten bij de Bond van R.K. Werkliedenverenigingen in het Aartsbisdom, was de vereniging van Gendt wel een van de grootste van het land. Om dit doel te bereiken ging Huijgens in onderhandeling met de lokale steenfabrikanten om gezamenlijk te komen tot een voorziening. Pastoor Huijgens stelde als R.K. Kerk de grond ter beschikking en de steenfabrikanten de benodigde stenen. Zo kon er een gebouw ontstaan, een voorziening, op de plaats waar nu de parkeerplaats links naast cultureel Centrum de Leemhof is. Nu nog een naam. Het was een voor-ziening dus de naam van de Nederlandse ‘voorziening’, voorzorg, voorzienigheid, vooruitzien is ontleend aan het Latijnse begrip Providentia.

Het eerste Providentia! Op 30 november 1895 werd Providentia feestelijk ingezegend en in gebruik genomen. De Gelderlander schreef er destijds onder ander het volgende over: Het ruime gebouw heeft beneden eene vestibule met opgang en eene zeer ruime zaal met door ijzeren kolommen geschraagde zoldering. Daar zal voortaan de nijvere hand, die werken wil en het, menschelijkerwijze gesproken, niet kon, werk
vinden als de koude nijpt, de huishouding nog meer kost dan ’s zomers, en de steenfabrieken geen handen noodig hebben. Daar is de zaal der werkverschaffing. En boven, zich uitstrekkende over het geheele gebouw is de ontspanningszaal, des daags haar licht ontvangend van 12 flinke dakvensters.

Providentia bood onderdak aan de juist voor de opening opgerichte harmonie die zich in slechts vier maanden zodanig had bekwaamd dat zij zich dorst te tonen aan het publiek. Er was toneel, zang, dans en humor. En zeer terecht mocht dan ook de Z.Ew. heer pastoor ten slotte opmerken, hoe op dezen avond duidelijk was gebleken dat en hoe men zich kan vermaken, “zonder dat de ziel schade lijdt”. De toneelvereniging en het opgerichte muziekgezelschap kregen de namen Omnia Floreant (Laat alles bloeien.) en Gaudium in sobrietate (Vreugde in nuchterheid.). Naar alle waarschijnlijkheid zullen de Gendtse inwoners op de naamgeving geen invloed gehad hebben en zal die zeker van de pastorie zijn gekomen. Ook werd, en dat was wel het voornaamste doel van de vereniging Providentia, in de winterperiode de Gendtse werkloze in de gelegenheid gesteld om te werken. Zo was er een rietmattenfabriek, waarvan de productie naar de steenfabrieken ging. Werden er fruitkistjes gemaakt was het ten behoeve van de fruitboeren. Maar de vereniging Providentia hield zich in 1896 ook met het lot van de werknemers van de steenfabrieken bezig.

Hun lonen waren laag en er werd veel van ze gevraagd door de steenfabrikanten, terwijl er hoge prijzen werden betaald voor de stenen. Hierin vond het bestuur aanleiding om de werknemers bij elkaar te roepen. Omdat een brief naar de directie met de eisen van de werknemers door de werknemers zelf maar beter niet kon worden ondertekend, werd dit gedaan door het bestuur van de vereniging Providentia. Per kerende post kwam een ant­woord van de directies. Zij gaven aan kennis genomen te hebben van de inhoud van de brief, maar achtten het niet op de weg liggen van de vereniging om de lonen in de fabrie­ken te regelen.
In 1896 werd ook op initiatief van de vurige drankbestrijders pastoor Huijgens en meester Makaaij als uitvloeisel van de R.K. Vereeni­ging Providentia een Kruisverbond opgericht ter bestrijding van het overmatige drankge­bruik. In december van het jaar 1896 had het verbond al 100 leden en werd overwogen om ook een Mariavereniging op te richten voor vrouwen en meisjes met hetzelfde doel. ( …. )

Makaaij en Huijgens kregen brieven met als aanhef: ‘Strijders voor de bevrijding van het volk uit de boeien van het alcoholisme’. In Gendt klopte het sociale hart en er werd de Gentsche Vakvereeniging van Steenfabrieks­arbeiders opgericht. Echter van korte duur. Zo verging het ook de in 1904 en 1905 door Hendrik Braam opgerichte R.K. Steenfa­briekarbeidersbond ‘Deus Providebit’ ( de Heer zal voorzien) en de Bond van R.C. Steenfabrieksarbeidersvereenigingen. Braam werd door zijn ijveren voor betere arbeids­voorwaarden in 1906 letterlijk aan de dijk gezet. Pastoor Huijgens maakte duidelijk aan welke kant hij stond;. hij stelde Hendrik Braam aan als opperman bij de bouw van de nieuwe kerk aan de Nijmeegsestraat en na de wijding van de kerk in 1908 werd hij koster.
Braam had wel de basis gelegd van de in 1919 opgerichte landelijke bond van de steenfabrieksarbeiders St Stephanus, waarvan hij ook de grote voortrekker werd en de eer­ste voorzitter.

Het tweede Providentia In april 1908 werd de nieuwe kerk aan de Nijmeegsestraat in gebruik genomen. In die periode werd er ook een bijzondere school in Gendt opgericht. Men ging schuiven met ac­commodaties. Er moest een school komen voor meisjes en die werd gevestigd in het ge­bouw van Providentia aan de Leemstraat (Dorp straat) en de oude kerk op de Markt ging de functionaliteit overnemen van Provi­dentia. Ook hier werd gemusiceerd, toneel gespeeld en ook in de winterperiode gewerkt. Tijdens WO I zijn hier Belgische militairen gehuisvest geweest. De omstandigheden ver­anderden en de doelstelling van de vereni­ging Providentia ook. De vereniging hield in 1925 op te bestaan; immers zij was maar voor bepaalde tijd opgericht. De Martinuspa­rochie, eigenaresse van het gebouw, nam het beheer over. Vele avonden van cabaret en toneel zouden nog volgen totdat in 1940 de WOII uitbrak. Gedurende deze periode heeft ook Providentia aan de Markt net zoals de rk. kerk en andere gebouwen het oorlogsgeweld niet kunnen weerstaan.

Links de nieuwe kerk en helemaal rechts de Waterstaatskerk, intussen Providentia.

Het derde Providentia
Na de oorlog was men er snel uit. Providentia had haar doel in de afgelopen 50 jaar al wel bewezen. Het oude gemeentehuis aan de Markt werd verenigingsgebouw Providentia. De functie van gemeentehuis werd onderge-bracht in de ambtswoning van de burgemees­ter, huidig pand Markt 10. Cafe Het Witte Paard bood na de oorlog onderdak aan de rk kerk. Er werd in Gendt snel nagedacht over de oprichting van een noodkerk. Deze nood­kerk kwam te staan aan de Dorpstraat, daar was men het wel over eens. Maar wat te doen met de noodkerk als de vernielde kerk weer was opgebouwd? Daar was een pasklaar ant­woord voor. Dat wordt Gendts nieuwe Provi­dentia!

De noodkerk Providentia, met een kerkdienst.

Het vierde Providentia
Zo werd in het huidige gebouw op 11 nov­ember 1948, het feest van Martinus, de eer­ste steen gelegd. In het voorjaar van 1949 werd de noodkerk in gebruik genomen. In 1952 kon de nieuwe rk kerk in gebruik wor­den genomen en kreeg Providentia haar hui­dige bestemming. In 1958 werd de façade ervoor geplaatst, een woning voor de familie Leenders. Gé Leenders was koster en werd tevens de beheerder van Pro­videntia. Tevens werd er een kleuterklas en de nieuwe bi­bliotheek van St. Vincentius in gevestigd en boven twee, middels een schuifwand ge­deelde, ruimtes. Hier werden allerlei cursussen en lessen gegeven. Zeker zullen er nog velen zijn die zich de nut en noodzaak herinneren van de cursus voor 18-jarigen.

Het 50-jarig bestaan van de CA VV (soort boerenbond) werd gevierd in het
vierde Providentia.

De EHBO-vereniging was er gevestigd. In de zaal werd toneel gespeeld, concerten gegeven, fancy fairs en ou­deravonden gehouden, Kerst bijeenkomsten georganiseerd door NKV en velerlei andere activiteiten, dansavonden georganiseerd en carnaval ge­vierd. In de jaren zestig hebben zelfs bekende en minder bekende nationale- en internationa­le artiesten opgetreden waaronder Les Baro­ques, Golden Earring(s), Cuby and the Bliz­zards, The Shoes en The Gee Bros, enz. Dit waren prachtige avonden en heel uniek voor de Betuwe. Maar deze avonden hadden af en toe een keerzijde. Dan liep het aardig uit de hand en waren vechtpartij- en het gevolg waar politie en in sommige gevallen zelfs de dokter de handen vol aan hadden. Er waren ook bijzondere gemeente­raadsvergaderingen. De familie Leenders werd opgevolgd door het echtpaar Koos en Zus Schraven, die alleen het beheer van Providentia overnamen. Ook Nico en Diny van den Brink hebben nog enige jaren het beheer gedaan totdat de parochie Providentia aan een biermagnaat verkocht. In die periode hebben Hans en Annie Gerrits de scepter gezwaaid in Providentia.

Providentia vóór de verbouwing.

In 1990 leek het doek te vallen voor Provi­dentia, totdat de zanggroep Semper Cresendo per Grolschum Semper Idem (Altijd uitdijend door Grolsch, altijd hetzelfde) zich het lot aantrok en in november een VOF oprichtte en het pand kocht. Gezamenlijk gingen Theo Braam, Cor Kregting, Cas Kruip, Tino Lipp­mann, Theo Nissen en Leo Verhoeven aan de slag om Providentia voor de toekomst veilig te stellen. Wie herinnert zich uit die periode de danslessen en -avonden van dansschool Bilderbeek niet. Ook sportschool American Style heeft lange tijd gebruik gemaakt van Providentia. Begin van deze eeuw heeft de groep de markt op­gezocht om het pand te verkopen. Hier is echter een stokje voor gestoken en uiteindelijk werd de gemeente Gendt, net voor haar herindeling, eigenaar van het pand. Na de gemeentelijke herindeling werd dus de nieuwe gemeente Lingewaard eigenaar van het pand. Voor Providentia werd naar een be­heerder gezocht en Carnavalsgezelschap De Gentenarren was bereid om het beheer gedu­rende één jaar op zich te nemen. Het werden er uiteindelijk bijna 12! De eigenaar van het gebouw dacht gedurende die periode niet aan onderhoud, maar wel aan verkoop. Er stond een stichting op, waarin de gebruikers verte­genwoordigd zijn, die het gebouw van de ge­meente overnam. Door een gezamenlijke in­spanning van de Gendtse bevolking, sponsoren en de 3 hoofdgebruikers is Providentia in 2015 voor een bedrag van 1,6 miljoen ver­bouwd een aangepast aan de eisen van de tijd. Momenteel biedt het huisvesting aan Carna­valsgezelschap De Gentenarren, Harmonie St Caecilia, Schutterij St Sebastianus, Ouderen­vereniging Gendt, rk kerk (weer terug op de oude locatie), Stichting Welzijn Lingewaard, de ouderenvereniging en vele andere tijdelijke en/of incidentele gebruikers.

De noeste werkers….

Kortom Providentia heeft in de 125 jaar van haar bestaan vele groepen, verenigingen, per­sonen en instanties onderdak geboden en zal dat in lengte van jaren nog blijven doen. Providentia ontstaan uit de zeer sociaal bewo­gen pastoor Huijgens en Hendrik Braam is uitgegroeid tot een niet meer weg te denken voorziening voor Gendt en haar wijde omge­ving.

De feestelijke heropening.

Willem Rasing.


Theatergroep Het WEB oogst succes in Providentia Gendt

bron: Gemeentenieuws zo 15 mrt 2020

GENDT – Het Cultureel Podium Gendt (CPG) had het voorrecht om de première van Temmen van het Beest te presenteren op zaterdag 7 maart in Providentia Gendt.

Theatergroep Het web heeft bewezen in voorgaande voorstellingen het publiek te boeien met hun voorstellingen en dat was in theater Providentia ook zeker het geval.

In deze bloedstollende thriller duikt Marjolein na een aanranding te hebben overleefd samen met haar twee beste vriendinnen Debbie en Patricia onder in een huisje in de duinen. Wanneer haar overvaller haar daar weet te vinden, besluit Marjolein terug te vechten en hem met meer dan gelijke munt terug te betalen.

In de zaal was de het muisstil en de spanning was onder het publiek duidelijk merkbaar. Er werd op scherpst van de snede geacteerd, het publiek keek geboeid toe. De vele enthousiaste reacties na de voorstelling waren vooral positief. Een vaste groep bezoekers wist Providentia al te vinden bij voorgaande voorstellingen.

Men had tevens de gelegenheid om na afloop in de gezellige foyer na te praten onder het genot van een drankje. Het blijkt eens te meer dat een avondje uit in Theater Providentia zeker de moeite waard is en een toneelvoorstelling als deze zeker voor herhaling vatbaar is. Het CPG hoopt in de toekomst weer mensen te mogen begroeten in de theaterzaal van Providentia.


Afscheid Willem Rasing als voorzitter Stichting Providentia

(bron: Groeten uit Gendt 13 juli 2019)


Cultureel Podium moet hart Gendt weer laten kloppen

(bron: degelderlander Colette Beckers 28-12-18)

GENDT – Providentia in Gendt verdient levendigheid, zeggen Sjaak Hendriksen, John Joosten en Marion Dummer. Daarom wordt nu het Cultureel Podium Gendt (C.P.G.) geïntroduceerd, de eerste avond is 19 januari met ‘Wes zingt Toon… alles was even mooi’. 

,,Providentia is het hart van het dorp. Het wordt gedragen door verenigingen en vrijwilligers, het cement van de samenleving. Dat moet blijven bestaan’’, zegt Joosten. 

Het Cultureel Podium moet vier keer per jaar gaan plaatsvinden. Regionale artiesten staan op de planken tijdens de avonden met muziek, cabaret of theater. Wes Leurs uit Elst bijt 19 januari het spits af. Hij zingt liedjes van Toon Hermans, onder begeleiding van een band.

Enthousiasmeren 

,,Mensen enthousiasmeren voor het Cultureel Podium is onze eerste taak, dat de kaartverkoop gaat lopen’’, zegt Hendriksen. ,,Artiesten willen natuurlijk graag hun werk doen voor een volle zaal.’’ Ook nieuwe ideeën en mensen die de commissie C.P.G. willen ondersteunen zijn welkom. ,,We kunnen dit niet alleen.’’ 

De commissie wil naast gevestigde artiesten ook jong talent een podium bieden. ,,Ik denk bijvoorbeeld aan iets als het Leids Cabaret Festival. Daar komen leuke jonge mensen. Uit die put moet je het halen. Tot uiteindelijk Youp van ’t Hek hier gratis komt optreden, want ook buiten de regio willen we artiesten trekken’’, zegt Hendriksen lachend.

,,We willen jong en oud ook graag verbinden’’, vult Joosten aan. ,,Dit is een dorp met vergrijzing, we willen de jeugd erbij houden.’’

Bakermat van cultuur 

De hoofdgebruikers van Providentia, dat vier jaar geleden grondig werd gerenoveerd, zijn de plaatselijke schutterij, harmonie en de carnavalsvereniging. ,,Zij houden hier concerten, pronkzittingen’’, vertelt Dummer. ,,Ook scholen maken regelmatig gebruik van de zaal, de ouderenvereniging, de historische kring, en er is het eetcafé.’’ 

Joosten: ,,Gendt was vroeger echt een bakermat van cultuur. Het is even stil geweest, maar de krachten zijn samengekomen. Providentia is niet in handen gevallen van een projectontwikkelaar maar gebleven, en daar zijn we trots op. Nu willen we de oude tijd nieuw leven inblazen. Te beginnen met een hele leuke, gezellige avond, met Wes Leurs.’’

Kaartjes voor de avond kosten 15 euro,  en zijn te koop bij Providentia, The Readshop Viergever, Spar Witjes, Boekhandel de Toren van Bemmel en het Ontmoetingscentrum in Doornenburg. Aanvang om 20.00 uur.


Wie wordt de nieuwe Prins van Gendt?

(bron: Gemeentenieuws di 7 nov 2017)

GENDT – Zaterdag 11 november is het zover. Het carnavalsseizoen staat te beginnen. Nog eenmaal zullen Prins Bram de Stoemper en Schoonheid Danielle hun opwachting maken in zaal Providentia als Prinsenpaar van De Gentenarren.

Het prinsenbal, nog eenmaal een dansje, nog een paar liedjes, en dan is het tijd om plaats te maken. Want: de grote vraag van de avond is: Wie wordt de nieuwe Prins van Gendt?

De prinsencommissie van de Gentenarren heeft zijn uiterste best gedaan om ook voor de komende twee jaar weer een prachtig, enthousiast paar te vinden om de functie van Prins Carnaval van Gendt te vervullen. En daar zijn zij volgens zeggen goed in geslaagd. Bent u ook zo benieuwd? Kom dan naar Providentia op zaterdag 11 november. Het belooft een volle Providentia te worden. Maar zeker ook een gezellige en spannende avond! Iedereen is welkom vanaf 19.45 uur in Providentia. De entree is gratis.


Schuttersdienst in Providentia

(bron: de Berichten, 30 januari 2017)


Monumentenprijs Lingewaard voor stichting Providentia Gendt

(bron: Gemeentenieuws di 30 aug 2016)

GENDT – Stichting Providentia heeft de gemeentelijke Monumentenprijs 2016 van de gemeente Lingewaard ontvangen. De jaarlijkse prijs is toegekend voor de inzet om het gemeentelijk monument in eigen beheer te restaureren en te behouden voor sociaal en culturele activiteiten. Wethouder Theo Janssen heeft vorige week donderdag de prijs uitgereikt.

De uitreiking gebeurde op voordracht van de gemeentelijke adviescommissie Erfgoed en Ruimtelijke Kwaliteit. Een unaniem besluit, zowel van het college als de adviescommissie, zo memoreerde de wethouder.

Zonder Willem Rasing bij naam te noemen heeft volgens Janssen Gendt het behoud van Providentia mede te danken aan deze voorzitter. Hij wist de juiste mensen te benaderen om Providentia te behouden. De wethouder gaf toe dat hij bij zijn aantreden in het college niet veel heil zag om geld in een vervallen gebouw te steken. De stichting wist het college te overtuigen van de haalbaarheid om het op te knappen.

Commissielid Herman Artz van Erfgoed en Ruimtelijke Kwaliteit zegt desgevraagd dat de restauratie bijzonder goed is geslaagd. De kennismaking verliep volgens hem hectisch. Bij aanvang van de verbouwing sloeg de schrik om zijn hart toen de harmonie, schutterij en De Gentenarren zonder medeweten van de commissie aan het slopen gingen. Eind goed al goed. Volgens Artz zijn bijna alle eisen en wensen van de commissie gerealiseerd.

De prijs bestaat uit het kunstwerk ‘Happy Together in Providentia’ van beeldend kunstenaar Ineke Dimphi Claessens uit Huissen en een cheque van 500 euro.

Op voordracht van de leden van de Commissie Erfgoed en Ruimtelijke Kwaliteit heeft het gemeentebestuur van Lingewaard op 25 augustus de Monumentenprijs 2016 toegekend aan de Stichting Providentia voor de renovatie van Providentia aan de Dorpsstraat te Gendt. Deze prijs die in 2011 is ingesteld, is bedoeld om personen of beheerders, die blijk hebben gegeven van bijzondere aandacht voor hun eigendom door middel van onderhoud, renovatie of restauratie aan zowel gebouw als tuin, te waarderen met een prijs.


Jeugdburgemeester opent Providentia Gendt

(bron: gemeentenieuws 22 sep 2015)

GENDT – Onder enorme publieke belangstelling van genodigden en Gendtse bevolking heeft de jeugdburgemeester van Lingewaard Gijs Teunissen Providentia in Gendt geopend.

Het feit dat burgemeester Marianne Schuurmans was verhinderd werd op deze manier goed opgevangen door Gijs en paste naadloos in het beleid van het stichtingsbestuur dat Providentia een gebouw is dat bestemd en bestendigd is voor de toekomst. De toekomst van Gendt was dan ook ruimschoots vertegenwoordigd door de jeugdleden van de drie kerngebruikers.

In zijn openingswoord dankte stichtingsvoorzitter Willem Rasing alle betrokken aannemers, onderaannemers en leveranciers voor hun bijdrage die zij geleverd hadden in de afgelopen negen maanden van de bouw. Ook had hij veel waardering voor de sponsoren maar bovenal voor de Gendtse bevolking die en bedrag van 100.000 euro bijeen gebracht heeft voor de renovatie van Providentia. Ook wethouder Helga Witjes was vol lof over de samenwerking in Gendt. Een pluim ging naar de kleingebruikers, harmonie, carnavalsvereniging De Gentenarren en schutterij over de samenwerking in de afgelopen 2,5 jaar. De wethouder wees er echter wel in haar speech op dat die samenwerking ook in de toekomst gewaarborgd diende te blijven.

Vervolgens werd onder de klanken schuttersgilde Sint-Sebastianus en harmonie Sint-Caecilia en zang van De Gentkwekers het Gendts gevoel bezongen en opende burgemeester Bas Teunissen middels een gongslag en het openen van de deur onder luid applaus Providentia. Providentia werd niet zonder reden afgelopen weekend geopend. Providentia een gemeentelijk monument was namelijk ook gedurende het monumenten weekend te bezichtigen. Er maakten ongeveer 1300 bezoekers gebruik van de mogelijkheid om Providentia te bezoeken en van onder tot boven door te lopen. Gendt is een voorziening rijker en om met de woorden van wethouder Witjes te spreken verlost van een vreselijke puist en voorzien van een fonkelende parel.


Heropening Providentia Gendt

(Bron: Sebastianus Gendt, 16 sep. 2015)


Providentia geopend!

(Bron: Goen Links 13 september 2015)

Tijdens de vorige raadsperiode is afgesproken dat er geld vrijgemaakt zou worden voor drie multifunctionele centra. En Gendt heeft dat, met heel veel eigen inbreng, als eerste voor elkaar gekregen. 

GroenLinks was aanwezig bij de opening van het nieuwe Providentia en feliciteert het bestuur van harte met dit resultaat. Maar eigenlijk gaan de felicitaties naar de hele Gendtse gemeenschap die zich met acties en hulp hebben ingezet voor de mooiste zaal van Lingewaard. Waarin een klein dorp groot kan zijn!


Opening Providentia

(bron: Omroep Lingerwaard 12 september 2015)


Dorpsbewoners Gendt fiksten ’t samen: verenigingsgebouw opgeknapt

(bron: Omroep Gelderland 11 september 2015)

https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2098585/Dorpsbewoners-Gendt-fiksten-t-samen-verenigingsgebouw-opgeknapt

GENDT – Samen hebben ze het geflikt; dorpsbewoners van Gendt knapten het monumentale verenigingsgebouw Providentia op en haalden 100.000 euro op voor de renovatie.

De laatste hand wordt nu aan de inrichting gelegd, komend weekend wordt het gebouw feestelijk geopend. Het gebouw stamt uit de Wederopbouw en is een tijd als kerk gebruikt.

De dakpannen vielen van het dak, de verf bladderde van de muren; het gebouw was er slecht aan toe. Maar de gemeente Lingewaard had niet genoeg geld om het verenigingsgebouw te kunnen opknappen.

Handen uit de mouwen

Leden van de drie vaste verenigingen van het gemeenschapshuis, de schutterij, de carnavalsvereniging en de harmonie, staken letterlijk hun handen uit de mouwen. Zij werkten mee aan het grondwerk en hebben geschilderd en schoongemaakt in Providentia.

Ook de kinderen van het dorp zetten zich in: met een sponsorloop door de basisscholen werd ook nog eens geld bij elkaar gebracht.

Lokaal brood en bier

De dorpsbewoners werden creatief en raakten flink aan het crowdsourcen. De bakker maakte een lokaal brood, de brouwer bracht geld op met een nieuw Gendts schuttersbiertje en de plaatselijke supermarkt verkocht speciale mokken met afbeeldingen van de omgeving.

Zo haalde de Gendtse bevolking en ondernemers een forse som geld binnen voor de grote opknapbeurt. Ook de provincie Gelderland, het Oranjefonds en het VSB Fonds leverden een bijdrage.

Zaterdag 12 september, in het weekend van de Open Monumentendagen, wordt Providentia Gendt feestelijk heropend om om 16.00 uur.


Kaartverkoop Herenzitting Gendt van start

(bron: Gemeentenieuws za 5 sep 2015)  

GENDT – Op zondag 22 november wordt de dertiende herenzitting in Gendt gehouden in het totaal gerenoveerde Providentia. De verbouwing loopt nu ten einde, dit imposante gebouw zal passen in het beeld van de Herenzitting. Een pand met allure, dat op 12 september feestelijk geopend zal worden.

“In navolging op de berichtgeving ‘Een nieuw jasje’ kunnen we nu definitief zeggen dat de kaartverkoop voor de dertiende herenzitting van start gaat.

Op 22 november zal tijdens de 13-de Herenzitting weer een keur aan artiesten voorgeschoteld worden. Zoals gebruikelijk staan ‘Lach, Dans en Zang’ centraal. De herenzitting Gendt is een herenzitting met een knipoog, maar van de bezoekers wordt wel verwacht dat ze komen in een net pak, het liefst in een smoking. Elk jaar staat er ook een motto centraal. Een motto waaromheen de artiesten zullen acteren. Dit jaar zal dat zijn ‘Hoe lang houdt u het vol?’ doelend op het geweldige programma wat u voorgeschoteld zal worden.


Open Monumentendagen in Providentia Gendt

(bron: Gemeentenieuws di 1 sep 2015)

GENDT – Bij de Open Monumentendagen 12 en 13 september zijn binnen in Providentia, Dorpstraat 5 in Gendt historische foto’s van dit oude gebouw te zien, verzameld door de Historische Kring Gente. De feestelijke heropening van Providentia vindt zaterdag 12 september plaats om 16.00 uur.

Het is een waar kunststukje geweest om Providentia, de noodkerk van net na de oorlog, weer in oude glorie te herstellen. Nadat een nieuwe katholieke kerk in 1952 aan de Nijmeegsestraat was verrezen, is Providentia verenigingsgebouw geworden. Decennia lang vierde men er onder andere Carnaval en menig Gendtenaar leerde er de eerste danspassen. Toen de gemeente het begin deze eeuw in bezit kreeg, is er gepoogd allerlei subsidiepotjes aan te boren om de dringend noodzakelijke renovatie tot een zogenoemd kulturhus mogelijk te maken. Inmiddels trokken carnavalsvereniging De Gentenarren, schutterij en harmonie erin en pleegden wat voorlopig onderhoud. Sinds begin dit jaar is Providentia van de gemeente overgegaan in handen van de Stichting Providentia en is er onder voorzitterschap van Willem Rasing, ook voorzitter van de Historische Kring Gente, schot in het herstel gekomen.

Het resultaat is nu een feit. Het nieuwe Providentia is zeker een bezoek waard. Op de Open Monumentendagen waarvan het thema heel toepasselijk dit jaar Kunst en Ambacht is, kan men zaterdag vanaf 16.00 tot 20.00 uur en zondag vanaf 10.00 tot 18.00 uur bekijken hoe de renovatie van dit gebouw uitgepakt heeft. Gendt is weer een mooi verenigingsgebouw rijker.

Overal in den lande zijn overigens op deze dagen weer allerlei gebouwen gratis te bekijken.


Providentia – de renovatie

(Bron: Providentia 5.8.15)


Providentia – de renovatie

(bron: Providentia 15.6.15)


Video: Dag van de bouw bij Providentia in Gendt…

(Bron: Omroep Lingewaard 14 juni 2015)

Tijdens de 10e nationale dag van de bouw op 13 juni 2015 liet de bedrijfstak zien waartoe zij in staat is. Zo kon men in Gendt met eigen ogen zien hoever de renovatie van het verenigingsgebouw Providentia is gevorderd.

Ook Omroep Lingewaard maakte gebruik van deze unieke mogelijkheid eens achter de bouwhekken in de keuken van de aannemers te kijken.


Dag van de bouw bij Providentia in Gendt

(Bron: Omroep Lingewaard 12 juni 2015)

Tijdens de 10e nationale dag van de bouw laat de bedrijfstak zien waartoe zij in staat is. Zo geven de Gendtse bouwers Nienhaus en Spoeltmanbouw, u de kans om met eigen ogen te zien hoever zij zijn met de renovatie van het verenigingsgebouw Providentia. De verbouwing gaat voortvarend. Na het slopen is begonnen met de afbouw fase. Dit betekent dat u een indruk krijgt van de nieuwe indeling en de wijze waarop de diverse ruimtes worden afgewerkt.

Hierdoor krijgt u een impressie van het eindresultaat zoals dit in september aan de stichting Providentia zal worden opgeleverd.

Bent u nieuwsgierig geworden? Schroom niet en maak gebruik van deze unieke mogelijkheid eens achter de bouwhekken in de keuken van de aannemers te kijken.

U bent van harte welkom, de koffie staat klaar van 12:00 tot 16:00 uur!


8533 euro voor Providentia

(bron: Lingewaard Nieuws.nl 27 mei 2015)

Foto: Stichting Providentia

GENDT – “Supertrots zijn wij met de opbrengst van 8533 euro voor Providentia!

Wij willen alle kinderen uit Gendt, IKC De Vonkenmorgen, IKC De Tichelaar, de sponsors en vrijwilligers bedanken voor hun inzet tijdens deze sponsorloop. Hiermee hebben de jongere inwoners van Gendt, onze toekomst, zeker hun steentje bijgedragen aan de realisatie van ons nieuwe Providentia”. Aldus de sponsorcommissie van stichting Providentia.


Providentia – de renovatie

(bron: providentia 12 mei 2015)


Providentia – de renovatie

(bron; providentia 20.3.15)


Hoe gaat Providentia er straks uitzien?

(bron: Lingewaard nieuws.nl 07 maart 2015)

Foto: Joosten Architecten

GENDT – De aannemers Spoeltman en Nienhaus zijn in januari begonnen met de verbouw van Providentia. Hoe komt het er echter uit te zien als de verbouwing, naar verwachting in september 2015, afgerond is?

Martijn Reulink van Joosten Architecten heeft de onderstaande onderstaande impressie samengesteld.

providentia bouw 1
providentia bouw 2
providentia bouw 3
providentia bouw 4
providentia bouw 5
providentia bouw 7
providentia bouw 8

Bezichtiging

De bouwplaats zal op zaterdag 13 juni deelnemen aan de Dag van de Bouw, op deze dag kunnen belangstellenden onder toezicht worden rondgeleid.


VSB Fonds doneert €45.000 voor Providentia Gendt

(Bron: Omroep Lingewaard 16 januari 2015)

Een donatie van €45.000 van het VSB Fonds voor het bestuur van stichting Providentia. Het VSB fonds dat ontmoeten en bereikbaarheid centraal stelt heeft het met de donatie mogelijk gemaakt om ook de toegankelijkheid en bereikbaarheid van Providentia verder te verbeteren. De donatie zal namelijk besteed worden aan een lift die de verdieping van Providentia voor iedereen toegankelijk maakt. Tevens zal een deel van de inrichting van de foyer hiervan gefinancieert kunnen worden.

Het VSBfonds ondersteunt initiatieven die bijdragen aan een samenleving waarin iedereen actief meedoet, zich betrokken voelt en de kans heeft zich persoonlijk te ontwikkelen. VSB is actief op drie gebieden: Mens & Maatschappij, Kunst & Cultuur en Beurzen. Zij steunt projecten met geld, kennis, ervaring en een professioneel netwerk.

Met deze donatie is de investering voor de verbouwing voltooid. Wat het bestuur nu nog rest is de financiële middelen bij elkaar te krijgen voor de inrichting, stoffering, meubilair etc. Dit is geen kleine opdracht maar met alle initiatieven die momenteel worden ontplooid is de verwachting dat ook de inrichting in zijn geheel vernieuwd kan worden. Uw hulp is daarbij natuurlijk onontbeerlijk.


Providentia – de renovatie

(bron: Providentia 5.2.15)


Providentia – de renovatie

(bron: Providentia 29.12.14)


Benefiet kerstconcert Providentia Gendt

(bron: deberichten 17 december 2014)


Benefiet Kerstconcert Providentia Gendt

(Bron: Lingewaard Nieuws.nl 17 nov 2014)

GENDT – Op zondag 14 december om 14.00 uur organiseren de Samenwerkende Verenigingen uit Gendt een benefiet Kerstconcert  in de Heilige Martinuskerk.

Al maanden zijn de muzikanten van de Harmonie, de Schutterij en het koor Lef samen aan het repeteren om een prachtig concert ten gehore te brengen voor de Gendtse bevolking.  Het repetoir is zeer divers en geschikt  voor jong en oud.

Het concert is een mooi, muzikaal begin van de naderde kerstdagen. 

En de opbrengst komt geheel ten goede aan de verbouwing van het Providentiagebouw. 

De kaarten kosten 5 euro en  zijn te koop bij AH Gendt, Bakkerij Milder en WijnZinnig.


Politieke markt over plan voor Kulturhus Gendt

(bron: degelderlander 6 oktober 2010)

HUISSEN – Inwoners van Gendt, raadsleden, de wethouder en anderen kunnen op de politieke markt op 28 oktober (red. 2010) met elkaar van gedachten wisselen over het alternatieve plan voor het Kulturhus in Gendt.


De eerste publicatie dateer van 27 november 1895!